การ Setup ตั้งค่าเพิ่มบัญชี อีเมล์ ในระบบ Outlook 2010

2845 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 50,794
 • การ Setup ตั้งค่าเพิ่มบัญชี อีเมล์ ในระบบ Outlook 2010 รูปที่ 1
รายละเอียด

การตั้งค่าเพิ่มบัญชี อีเมล์ ในระบบ Outlook 2010

 

หลังจากที่คุณติดตั้งระบบ Outlook 2010 แล้วให้ทำขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 1. เปิด Outlook
 2. เมื่อเปิดเสร็จ จะขึ้น หน้าจอ ตามด้านล่าง เพื่อให้ Setup อีเมล์ เริ่มต้น โดยให้ เรา กด Next.

Outlook 2010 startup window

 1. เพื่อจะเพิ่มบัญชี ให้ คลิก  Yes, และคลิก Next.
 2. จากนั้นให้เราใส่ ชื่อของเรา Email Address รหัสผ่าน พร้อมยืนยัน รหัสผ่านแล้วกด Next.

Add New Account dialog box with E-mail account selected

ถ้าคุณ เพิ่ม บัญชี ที่เป็น Hotmail , Gmail , Yahoo ระบบจะทำการตรวจสอบ Email ให้โดย อัตโนมัติ  ดังรูป ด้านล่าง

 

Add New Account dialog box indicating e-mail server settings are being configured

ถ้าการตรวจสอบบัญชีของเราผิดพลาด ระบบจะพยายามตรวจสอบอีกครั้ง หากไม่เจอ Server หรือ บัญชี Email เป็น Host Domain ของเราเอง ให้เราทำการ คลิกปุ่ม Next

Add New Account dialog box indicating account could not be configured

คลิก  Retry, หรือ เลือก  Manually configure server settings เพื่อทำการจัดการ Host ของเราเอง

หลังจากเรากรอกรายละเอียด Account เสร็จแล้ว ให้กด Next เพื่อเสร็จสิ้นการ Setup

หากเรามีบัญชีอื่น ๆ สามารถเพิ่มได้โดย Add another account.

Notification that account was configured

หากไม่มีการเพิ่ม บัญชี อื่น ๆ สามารถ คลิก Finish เพื่อเสร็จสิ้น การสร้างบัญชี Outlook 2010

 

การเพิ่ม Email Account ใน Outlook ( กรณีเคยเข้า Outlook  ) แบบ Manual

 

 1. คลิกเมนู File.
 2. เลือกหัวข้อ Account Information, และคลิก Add Account.

Backstage view and the Add Account command

 

 1. คลิก Manually configure server settings or additional server types, และคลิก Next.

โดยให้เราเลือก Service ตามรูปด้านล่าง

Choose Server option in the Add New Account dialog box

4.คลิก Internet E-mail, และคลิก Next.

 

 

 

Manual account setup dialog box

 1. ในหัวข้อ User Information, ให้เราระบุต่าง ๆ ดังนี้:
  1. ในช่อง Your Name ให้เราใส่ ชื่อ-นามสกุลของเรา หรือ ชื่อ บริษัท.
  2. ในช่อง E-mail Address ให้เราใส่ บัญชีอีเมล์ พร้อมชื่อโดเมนของเรา เช่น pat@contoso.com.
  3. ในช่อง Password และ Retype Password ให้เราใส่รหัสผ่านของอีเมล์ Account ของเรา.
 1. ในหัวข้อ Server Information, ให้เราทำดังนี้:
 1. ในช่อง Account Type ให้เราเลือก POP3 หรือ IMAP. โดย POP3 จะทำการดูดอีเมล์ใน Server มายังเครื่องเราทั้งหมด ( จะไม่มีอีเมล์เหลือในฝั่ง Server ) ส่วนแบบ IMAP จะทำการ Map Email ทั้งหมดจาก Server มายังเครื่องเรา ( Email จะยังคงอยู่จาก Server )
 2. ในช่อง Incoming mail server ให้ใส่ ชื่อ Mail server ที่เราใช้บริการ เช่น mail.contoso.com.
 3. ในช่อง Outgoing mail server (SMTP) ให้เราใส่ชื่อ Mail Server ที่เราใช้บริการ เช่น  mail.contoso.com.
 1. ในหัวข้อ Logon Information, ให้เรากรอก:
 1. ในช่อง User Name ส่วนใหญ่จะให้เรากรอกชื่ออีเมล์ของเราเต็ม ๆ เช่น pat@contosco.com.
 2. ในช่อง Password ให้เราใส่ รหัสผ่านของบัญชีอีเมล์นี้
 3. ให้ทำการติ๊ก Remember password ในช่อง เพื่อจดจำรหัสผ่าน ( หากทำการเปิด Outlook ขึ้นมาจะไม่ต้องกรอก รหัสผ่าน อีก ).
 1. ในส่วน More Setting จะเป็น การ Setup Email ขั้นสูง ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังนี้
 • SMTP authentication   ให้ทำการคลิก More Settings. ในส่วน  Outgoing tab, ให้ทำการติ๊กเลือก My outgoing server (SMTP) requires authentication  เพื่อจะทำการตรวจสอบ SMTP ก่อนส่งอีเมล์ออก ( หากเครื่องใดส่งอีเมล์ ออกไม่ได้ แต่รับได้ อาจจำเป็นต้อง Setup SMTP authentication Outgoing นี้ ).
 • POP3 encryption    สำหรับบัญชีแบบ POP3 , คลิก More Settings => Advanced , ในส่วนของ Server Port Numbers, ข้างใต้ Incoming server (POP3),ให้เลือกติ๊ก The server requires an encrypted connection (SSL) ( ในกรณี Server Email ของคุณ สนับสนุน POP3 encryption )
 • IMAP encryption    สำหรับบัญชี แบบ IMAP ให้ คลิก More Settings. => Advanced , ในส่วนของ  Server Port Numbers, ข้างใต้  Incoming server (IMAP), สำหรับ Use the following type of encrypted connection option, ให้คลิก NoneSSLTLS หรือ Auto, ถ้า Server mail ของคุณสนับสนุนการใช้ IMAP encyption
 • SMTP encryption    ให้คลิก More Settings. ในหัวข้อ Advanced tab, ในส่วนของ Server Port Numbers ใต้ Outgoing server (SMTP), สำหรับ Use the following type of encrypted connection option, คลิกเลือก NoneSSLTLS หรือ Auto, ถ้า Server mail ของท่านสนับสนุนการใช้ SMTP encyption
 1. คลิก Next.เพื่อจบการเพิ่มบัญชี